Ashima Suraishi on rock climbing #SheQuotes #Quote #adventure #girls